NỘI DUNG TÀI CHÍNH NHANH MÁY ATM NGÂN HÀNG
Phí rút Chỉ 1.8% 4%
Lãi suất tính theo tháng 0% 3%
Số tiền tối đa được rút 100% Hạn mức thẻ tín dụng 50% Hạn mức thẻ tín dụng