Bây giờ máy in của bạn đã được thiết lập lại hoàn toàn .. Chúc mừng !!