Bảng tra mã lỗi máy photocopy ricoh Aficio MP 3055/4055/5055

Mã lỗi SC DESCRIPTION
SC – 101 Lỗi đèn chụp+ Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò thấy chính xác khi thực hiện Shading.
SC – 120 Lỗi vị trí Scan – 1+ Scanner Home Position Sensor không dò được “Off” khi khởi động máy hoặc sao chụp.
SC – 121 Lỗi vị trí Scan – 2+ Scanner Home Position Sensor không dò được “On” khi khởi động máy hoặc sao chụp.
SC – 143 Lỗi bổ chính mức màu trắng/ đen của SBU+ Tự động điều chỉnh của SBU không hoàn thành chính xác về mức đen.

+ Tự động điều chỉnh của SBU không hoàn thành chính xác về mức trắng trong 20 lần liên tục

SC – 144 Lỗi liên lạc giữa BICU và SBU+ BICU không thấy tín hiệu của SBU
SC – 145 Lỗi tự động điều chỉnh SBU+ Khi thực hiện tự động điều chỉnh SBU, máy dò thấy mức trắng đọc được từ mẫu trắng hoặc tờ giấy nằm ngoài phạm vi cho phép.
SC – 193 Lỗi truyền tải hình ảnh+ Hình ảnh quét được không truyền tải chính xác về bộ nhớ trong 1s
SC – 198 Lỗi địa chỉ của RAM+ BICU không nhận được địa chỉ bộ nhớ từ Controller Board.
SC – 392 Lỗi Setting ID Sensor+ ID Sensor dò mẫu không chính xác khi thực hiện Setting Developer.
SC – 402 Lỗi rỉ điện Transfer Roller – 2+ Tín hiệu rỉ điện Transfer Roller được dò thấy

+ Không có tín hiệu hồi tiếp từ Transfer Roller

SC – 591 Lỗi Rear Exhaust Fan motor+ CPU không dò được tín hiệu đồng bộ

hồi tiếp từ Rear Exhaust Fan lâu hơn 5s

SC – 620 Lỗi liên lạc giữa BICU và ADF+ BICU không nhận được tín hiệu trả lời

từ Board chính ADF trong thời gian 4s

hoặc hơn

+ BICU nhận được tín hiệu lỗi từ Board

chính của ADF

SC – 621 ADF kết nối lỗi+ Lỗi không chính xác của ADF dò được

+ ADF được lắp đặt khi máy đang ở chế

độ tiết kiệm năng lượng .

SC – 632 Lỗi Accounting – 1+ Lỗi dò được khi thực hiện liên lạc với

thiết bị MF Accounting

SC – 633 Lỗi Accounting – 2+ Sau khi thực hiện liên lạc với thiết bị

MF Accounting hoàn thành , tín hiệu lỗi

xuất hiện .

SC – 634 Lỗi Accounting RAM+ Lỗi dò được trong RAM khi lưu thông

tin của MF Accounting .

SC – 635 Lỗi Accounting Battery+ Lỗi dò được trong Battery của thiết bị

MF Accounting

SC – 670 Lỗi Engine Ready+ Tín hiệu cho Ready của máy không

phát ra trong 70s sau khi công tắc

chính “On”

SC – 760 ADF Gate không bình thường – 1+ Đường tín hiệu ADF Gate giữa ADF

Board và BICU bị gián đoạn .

SC – 761 ADF Gate không bình thường – 2+ Tín hiệu FGate không được phát ra từ

ADF trong 30s sau khi ADF nạp giấy .

SC – 762 ADF Gate không bình thường – 3+ Tín hiệu FGate không hoàn thành từ

ADF trong 60s sau khi ADF nạp giấy .

SC – 800 Startup without video output end error+ Video gởi đến Engine khi khởi động ,

nhưng Engine không gởi lệnh Video kết

thúc trong thời gian chỉ định .

SC – 804 Startup without video input end+ Video gởi theo yêu cầu của Scanner ,

nhưng Scanner không gởi lệnh Video

kết thúc trong thời gian chỉ định .

SC – 818 Watchdog error+ CPU không truy cập được tín hiệu đăng

ký Watchdog trong thời gian nào đó .

SC – 819 Kernel mismatch error+ Software lỗi kỹ thuật
SC – 820 Self-Diagnostic Error: CPU+ Khối xử lý trung tâm trở lại tình trạng

lỗi khi thực hiện self-diagnostic test

SC – 821 Self-Diagnostic Error: ASIC+ Khối ASIC trở lại tình trạng lỗi khi thực

hiện self-diagnostic test , bởi vì ASIC

và CPU thơì gian ngắt sẽ so sánh và

xác định nó ngoài phạm vi .

SC – 823 Self-diagnostic Error: Network Interface+ Network Interface Board trở lại tình

trạng lỗi khi thực hiện self-diagnostic

test

SC – 824 Self-diagnostic Error: NVRAM+ NVRAM không hoạt động và trở về tình

trạng lỗi khi thực hiện self-diagnostic

test

SC – 826 Self-diagnostic Error: NVRAM/OptionalNVRAM

+ NVRAM chính và NVRAM Option không

hoạt động và trở về tình trạng lỗi khi

thực hiện self-diagnostic test

SC – 827 Self-diagnostic Error: RAM+ The resident RAM returned a verify

error during the self-diagnostic test.

SC – 828 Self-diagnostic Error: ROM+ The resident read-only memory

returned an error during the self-

diagnostic test .

SC – 829 Self-diagnostic Error: Optional RAM+ The optional RAM returned an error

during the self-diagnostic test.

SC – 838 Self-diagnostic Error: Clock Generator+ A verify error occurred when setting

data was read from the clock generator

via the I2C bus.

SC – 850 Network I/F Abnormal+ NIB interface error.
SC – 851 IEEE 1394 I/F Abnormal+ IEEE1394 interface error.
SC – 853 IEEE802.11b error – card not detected(power-on)

+ Wireless LAN card not detected at

power-on.

SC – 854 IEEE802.11b error – card not detected(during operation)

+ Wireless LAN card not detected durin

operation.

SC – 855 IEEE802.11b error+ Wireless LAN card error detected.
SC – 856 IEEE802.11b interface board error+ Wireless LAN interface board error

detected.

SC – 857 USB I/F Error+ USB interface error detected.
SC – 866 Lỗi xác nhận SD card+ SD card không chứa chính xác mã bản

quyền .

SC – 867 SD card access error 1+ Sau khi chương trình được lưu trong

SD card chạy khởi động, SD card bị

tháo ra khỏi khe cắm .

SC – 868 SD card access error 2+ Data không chính xác được dò thấy

trong SD card .

SC – 870 Address Book Data Error+ Address book data stored on the hard

disk was detected as abnormal when it

was accessed from either the operation

panel or the network.

SC – 871 FCU Flash ROM Error+ The address book written into the flash

ROM mounted on the FCU is detected

as defective.

SC – 900 Lỗi Electrical total counter+ Counter điện tử không hoạt động chính

xác

SC – 901 Mechanical total counter+ Counter cơ khí hoạt động không chính

xác

SC – 903 Engine total counter error+ Checksum của Total Counter không

chính xác .

SC – 920 Printer error+ Lỗi dò được trong chương trình ứng

dụng của Printer

SC – 921 Printer font error+ Font files thiết yếu không có.
SC – 925 Net file error+ The net-file management-file contains a

fatal error.

SC – 928 Memory error+ Máy dò thấy sự khác biệt trong khi

đọc/ghi data khi thực hiện kiểm tra

đọc/ghi (thời điểm chọ là lúc mở máy

hay khởi động lại từ chế độ tắt đêm).

SC – 929 IMAC hardware error+ Điều khiển tác vụ bộ nhớ không hoàn

thành trong khoảng thời kỳ nào đó .

SC – 954 Printer application program error+ Tình trạng Printer không sẵn sàng khi

chương trình ứng dụng thì cần thiết cho

xử lý ảnh .

SC – 955 Image transfer error+ Controller không có khả năng chuyển

hình ảnh khi Engine cần chúng .

SC – 964 Status error (laser optics housing unit)+ The optics housing unit does not

become ready within 17 seconds after

the request.

SC – 981 NVRAM error+ The machine detects a discrepancy in

the NVRAM write/read data when

attempting to save actual data to the

NVRAM (i.e. during actual use) .

SC – 982 Localization error+ The localization settings in the

nonvolatile ROM and RAM are different

(SP5-807-1).

SC – 984 Print image transfer errorPrint images are not transferred.
SC – 990 Software performance errorThe software attempted to perform an

unexpected operation.

SC – 991 Software continuity error+ The software attempted to perform an

unexpected operation. However, unlike

SC990, the object of the error is

continuity of the software.

SC – 992 Unexpected Software Error+ Software encountered an unexpected

operation not defined under any SC

code.

SC – 997 Application function selection error+ The application selected by a key press

on operation panel does not start or

ends abnormally.

SC – 998 Application start error+ After power on, the application does not

start within 60 s. (All applications

neither start nor end normally.)

 • Mã số:  SC101-01
 • Mô tả: Lỗi đèn (quét) Đỉnh trắng không đạt ngưỡng quy định khi quét tấm trắng.
 • Nguyên nhân: • LED bị lỗi • IDB (LED driver) bị lỗi • SBU bị lỗi • Lỗi IPU • Lỗi nguồn / tín hiệu bị lỗi • Ngưng tụ trong thiết bị quét • Gương hoặc ống kính bẩn hoặc không đúng vị trí • Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác
 • Biện pháp khắc phục: 1. Bật / tắt nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại nguồn điện / dây nịt tín hiệu. • Lắp lại / vệ sinh gương / ống kính. • Lắp lại / vệ sinh đĩa trắng. • Lắp lại / vệ sinh đĩa hướng dẫn máy quét. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng IPU. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC101-02
 • Mô tả: Lỗi đèn (điều chỉnh ánh sáng LED) Lỗi LED được phát hiện.
 • Nguyên nhân: • LED bị lỗi • IDB (LED driver) bị lỗi • Nguồn điện / tín hiệu khai thác lỗi
 • Biện pháp khắc phục: 1. Bật / tắt nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại nguồn điện / dây nịt tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC102
 • Mô tả: Lỗi điều chỉnh đèn LED Độ trắng đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh được chỉ định.
 • Nguyên nhân: • LED bị lỗi • IDB (LED driver) bị lỗi • SBU lỗi • lỗi IPU • Nguồn điện / tín hiệu khai thác lỗi
 • Biện pháp khắc phục: 1. Bật / tắt nguồn. 2. Kết nối lại sức mạnh / tín hiệu khai thác. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế bảng IPU. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC120
 • Mô tả: Scanner Home Position Error 1 Bộ cảm biến vị trí máy quét không được TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi homing (khi máy được BẬT hoặc khi nó trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong khi điều chỉnh tự động (khi máy được BẬT hoặc khi máy quay trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong khi quét ADF hoặc kính phơi sáng.
 • Nguyên nhân: • Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến máy quét HP bị lỗi • Khai thác lỗi • Đai thời gian, ròng rọc, dây hoặc dây kéo không được lắp đúng cách
 • Biện pháp khắc phục: Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế cảm biến HP • Thay thế động cơ máy quét • Thay thế dây nịt.
 • Mã số:  SC121
 • Mô tả: Máy quét Lỗi vị trí nhà 2 Bộ cảm biến vị trí máy quét không hoạt động. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi điều khiển • Trong khi điều chỉnh tự động • Trong khi quét từ ADF hoặc kính phơi sáng.
 • Nguyên nhân: • Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến máy quét HP bị lỗi • Khai thác lỗi • Đai thời gian, ròng rọc, dây hoặc dây kéo không được lắp đúng cách
 • Biện pháp khắc phục: Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế cảm biến vị trí nhà • Thay thế động cơ máy quét • Thay dây nịt.
 • Mã số:  SC141
 • Mô tả: Lỗi phát hiện mức độ đen Mức đen không thể điều chỉnh trong mục tiêu trong khi kiểm soát độ lợi tự động.
 • Nguyên nhân: • SBU lỗi • IPU bị lỗi • Nguồn điện / tín hiệu khai thác lỗi
 • Biện pháp khắc phục: 1. Bật / tắt nguồn. 2. Kết nối lại sức mạnh / tín hiệu khai thác. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng IPU. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC142
 • Mô tả: Lỗi phát hiện mức trắng Mức trắng không thể điều chỉnh được sang mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong khi điều khiển tự động tăng tốc.
 • Nguyên nhân: • SBU bị lỗi • LED bị lỗi • IDB (LED driver) bị lỗi • IPU bị lỗi • Nguồn điện / lỗi tín hiệu bị lỗi • Lỗi ổ đĩa máy quét • Ngưng tụ trong thiết bị quét • Gương hoặc ống kính bẩn hoặc không đúng vị trí • Tấm trắng bẩn hoặc lắp đặt không chính xác
 • Biện pháp khắc phục: 1. Bật / tắt nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại nguồn điện / dây nịt tín hiệu. • Lắp lại / vệ sinh gương / ống kính. • Lắp lại / vệ sinh đĩa trắng. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB. • Thay thế bảng IPU. • Thay thế bảng SIO. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC144
 • Mô tả: Lỗi truyền thông SBU • Không thể xác nhận kết nối với SBU. (Lỗi phát hiện kết nối) • Không thể giao tiếp với SBU, hoặc kết quả truyền thông là bất thường.
 • Nguyên nhân: • SBU lỗi • Phía bên kia của truyền thông (BCU, IPU, vv) bị lỗi • Nguồn điện / tín hiệu khai thác lỗi
 • Biện pháp khắc phục: 1. Bật / tắt nguồn. 2. Kết nối lại sức mạnh / tín hiệu khai thác. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng IPU. • Thay thế bảng BCU. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC161-01
 • Mô tả: Lỗi IPU (LSYNC bất thường) Đã xảy ra lỗi trong khi kiểm tra tự chẩn đoán được thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc quay trở lại hoạt động đầy đủ từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
 • Nguyên nhân: • Ban IPU (hoặc BCU) bị lỗi (lỗi kết nối ASIC-BREIT, LSYNC bất thường, vv) • Cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU) bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế bảng IPU (hoặc BCU). • Kiểm tra cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU)
 • Mã số:  SC165
 • Mô tả: Sao chép lỗi đơn vị bảo mật dữ liệu
 • Nguyên nhân: • Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được bật trong Công cụ người dùng nhưng bảng tùy chọn được phát hiện là bị thiếu hoặc bị lỗi. • Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được phát hiện là bị lỗi khi máy được bật hoặc trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • Sao chép dữ liệu an ninh đơn vị hội đồng quản trị không được cài đặt một cách chính xác • Sao chép dữ liệu an ninh đơn vị ban bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Cài đặt lại bảng mạch bảo mật dữ liệu sao chép. • Thay thế bảng mạch bảo mật dữ liệu sao chép.
 • Mã số:  SC185-00
 • Mô tả: Lỗi truyền CIS Dữ liệu đọc từ thanh ghi ASIC trên CIS không như mong đợi. Chi tiết: • Xảy ra khi phát hiện lỗi liên lạc nối tiếp giữa bảng CIS và bảng DF. Xảy ra cũng khi phát hiện lỗi trong quá trình khởi tạo ASIC trên CIS. • Điều này có thể xảy ra trong quá trình khởi tạo và cho ăn. Sự xuất hiện liên tục đầu tiên và thứ hai của mỗi lần cấu thành kẹt giấy. Sự xuất hiện thứ ba cấu thành một SC.
 • Nguyên nhân: • Kết nối hoặc khai thác giữa bảng DF và bảng CIS bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • ASIC trên CIS bị lỗi • Lỗi khởi động của ASIC trên CIS
 • Biện pháp khắc phục: • Kết nối lại công tắc nguồn / tín hiệu. • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB). • Thay thế bảng điều khiển ADF. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC186-00
 • Sự miêu tả:Lỗi LED CIS Trong quá trình khởi tạo: • Tỷ lệ giữa các giá trị trung bình của khu vực cạnh trên và khu vực phía sau không có đặc điểm kỹ thuật. • Giá trị cao nhất của dữ liệu đổ bóng ở dưới đặc điểm kỹ thuật. Trong quá trình quét: • Giá trị cao nhất của dữ liệu đổ bóng bên dưới đặc điểm kỹ thuật. Chi tiết: Trong quá trình khởi tạo: • Xảy ra khi một trong hai đèn LED CIS bị trục trặc, gây ra sự chênh lệch giữa giá trị trung bình của khu vực phía trước và khu vực phía sau lớn (phát hiện lỗi CIS LED). • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị trục trặc (không sáng chế), khiến giá trị cực đại của dữ liệu đổ bóng cực thấp (điều chỉnh mức trắng CIS). Trong khi quét: • Xảy ra khi cả hai đèn LED CIS bị hỏng (không sáng chế), khiến giá trị cực đại của dữ liệu đổ bóng cực thấp (điều khiển quét CIS, điều chỉnh / xác nhận cân bằng màu xám). • Các lần xuất hiện liên tiếp đầu tiên và thứ hai của mỗi lần tạo thành kẹt giấy ban đầu / nguồn cấp dữ liệu. Sự xuất hiện thứ ba cấu thành một SC.
 • Nguyên nhân: Trong quá trình khởi tạo: • Một hoặc hai trong số hai đèn LED CIS bị lỗi Trong quá trình quét: • Cả hai đèn LED CIS đều bị lỗi.
 • Biện pháp khắc phục: • Kết nối lại công tắc nguồn / tín hiệu. • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB). • Thay thế con lăn trắng nền CIS. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu. • Thay thế bảng điều khiển chính ADF.
 • Mã số:  SC187-00
 • Mô tả: Lỗi cấp độ của CIS Cấp độ đen được quét bởi CIS là bất thường. Chi tiết: • Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình tạo cấp độ đen – phát hiện. • Các lần xuất hiện liên tiếp đầu tiên và thứ hai tạo thành kẹt giấy ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba cấu thành một SC.
 • Nguyên nhân: CIS bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB).
 • Mã số:  SC188-00
 • Mô tả: Lỗi cấp độ trắng của CIS • Giá trị đỉnh của dữ liệu tô bóng được đọc từ CIS là bất thường. Chi tiết: • Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình phát hiện đỉnh dữ liệu của bóng đổ CIS. • Các lần xuất hiện liên tiếp đầu tiên và thứ hai tạo thành kẹt giấy ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba cấu thành một SC.
 • Nguyên nhân: • CIS bị lỗi • Trục lăn màu trắng nền CIS bị trầy xước, bẩn hoặc kết nối không đúng cách.
 • Biện pháp khắc phục: • Kết nối lại công tắc nguồn / tín hiệu. • Thay thế đơn vị CIS (CIS và CIPB). • Thay thế con lăn trắng nền CIS. • Thay thế công tắc nguồn / tín hiệu.
 • Mã số:  SC189-00
 • Mô tả: Lỗi điều chỉnh cân bằng màu xám CIS Sự khác biệt giữa giá trị mục tiêu điều chỉnh cân bằng xám và giá trị được quét từ biểu đồ GS20 không có đặc điểm kỹ thuật khi thực hiện xác nhận điều chỉnh cân bằng màu xám (SP4-705-002). Chi tiết: • Xảy ra khi điều chỉnh cân bằng xám không thành công. • Sự xuất hiện đầu tiên cấu thành một SC (không phải là mứt đầu tiên).
 • Nguyên nhân: • CIS bị lỗi • Biểu đồ GS20 bị trầy xước hoặc hư hỏng do bẩn.
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế biểu đồ GS20. • Thay thế thiết bị CIS.
 • Mã số:  SC195-00
 • Mô tả: Lỗi số sê-ri máy So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).
 • Nguyên nhân: Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.
 • Biện pháp khắc phục: Nhập lại số sêri của máy.
 • Mã số:  SC202-00
 • Mô tả: Polygon Motor: ON Timeout Error Sau khi động cơ đa giác bật, hoặc trong vòng T1 giây. sau khi thay đổi vòng / phút, môtơ không vào trạng thái S READN SÀNG.
 • Nguyên nhân: • Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc bộ điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Xung động cơ đa giác không thể xuất ra chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Lỗi quan sát tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)
 • Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt nguồn • Thay thế bộ phận laser hoặc động cơ đa giác • Thay thế dây nịt đa giác • Thay thế bo mạch IPU
 • Mã số:  SC203-00
 • Mô tả: Động cơ đa giác: OFF Timeout Error Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ trở thành không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác đã TẮT.
 • Nguyên nhân: • Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc bộ điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Xung động cơ đa giác không thể xuất ra chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Lỗi quan sát tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)
 • Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt nguồn • Thay thế bộ phận laser hoặc động cơ đa giác • Thay thế dây nịt đa giác • Thay thế bo mạch IPU
 • Mã số:  SC204-00
 • Mô tả: Động cơ đa giác: XSCRDY Lỗi tín hiệu Trong khi xoay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) lâu hơn một vòng quay của đa giác.
 • Nguyên nhân: • Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • động cơ đa giác hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt nguồn • Thay thế bộ phận laser hoặc động cơ đa giác • Thay thế dây nịt đa giác • Thay thế bo mạch IPU
 • Mã số:  SC220-00
 • Mô tả: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: LD0 Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không được xuất ra trong 500 msec. sau khi thiết bị LDB được bật với động cơ đa giác xoay bình thường.
 • Nguyên nhân: • Giao diện khai thác đến thiết bị phát hiện đồng bộ bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Ban phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi • Chùm không vào bộ dò ảnh. • Bất thường xung quanh GAVD • IDB (LED driver) bị lỗi • LDB bị lỗi • IPU bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt nguồn • Thay thế bộ phận laser hoặc động cơ đa giác • Thay thế dây nịt đa giác • Thay thế bo mạch IPU
 • Mã số:  SC302-00
 • Mô tả: Nguồn điện áp cao: Phí: Lỗi đầu ra Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (bất ngờ)” 10 lần trong 200 ms liên tục khi giám sát tín hiệu lỗi mỗi 20 msec trong khi xuất tín hiệu PWM.
 • Nguyên nhân: Lỗi phần cứng • Đầu nối đầu vào / đầu ra bị ngắt kết nối. • Khai thác đầu vào / đầu ra ngắn mạch. • Không giải phóng mặt bằng / không khí (lỗi xả) • Lỗi BCU (lỗi tín hiệu) • Lỗi tải lỗi HVPS • Lỗi nối đất của đầu ra sạc, đoản mạch với các đầu ra khác • Độ thanh thoát không khí trong đường dẫn đầu ra (bao gồm khoảng cách từ đường truyền khác đầu ra) • Sự suy giảm không mong đợi của trống và quá dòng do lỗi khoảng trống pinholes giữa con lăn trống và phí (lỗi PCU). • Quá dòng do ngưng tụ bề mặt trống • PCU bị ngắt kết nối.
 • Biện pháp khắc phục: • Chu kỳ tắt / bật nguồn chính. • Thay thế HVPS cao. • Thay thế dây nịt của HVPS. • Thay thế dây nịt của BĐP. • Thay thế BĐP.
 • Mã:  SC324-01
 • Mô tả: Động cơ phát triển: Bk: Các tín hiệu khóa khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi BẬT động cơ và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần
 • Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi • Mô-men xoắn đơn vị tăng
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế động cơ phát triển. • Kết nối lại đầu nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế IOB. • Thay thế thiết bị phát triển. • Thay thế thiết bị được điều khiển.
 • Mã số:  SC360-01
 • Mô tả: Lỗi điều chỉnh cảm biến TD • Khi đếm Mu vượt quá ngưỡng phán đoán không có trạng thái nhà phát triển. • Khi đếm Mu không đáp ứng các phạm vi mục tiêu sau đây trong 3 lần liên tiếp. • Ngưỡng trên • Ngưỡng thấp hơn
 • Nguyên nhân: • Cảm biến TD bị lỗi • Kết nối lỏng • Khai thác bị hỏng • Mật độ bột mực của nhà phát triển khác với nhà phát triển ban đầu
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế cảm biến TD. • Thay thế thiết bị phát triển.
 • Mã số:  SC361-01
 • Mô tả: Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên (K) Điều kiện sau liên tục vượt quá ngưỡng giới hạn trên (SP3-211-003). • Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001)> Ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-002)
 • Nguyên nhân: • Mất kết nối cảm biến TD (lỗi kết nối)
 • Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra xem đầu nối bộ cảm biến TD có được kết nối không. • Kiểm tra dây nịt của cảm biến TD (ngắt kết nối, vv ..). • Thay thế cảm biến TD.
 • Mã số:  SC501-02
 • Mô tả: Lỗi hạ khay 1 Máy phát hiện lỗi của động cơ nâng khay 1 5 lần liên tiếp khi khay thứ nhất bị hạ xuống. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 4 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối đầu nối cảm biến giới hạn khay 1, trục trặc hoặc bụi bẩn của cảm biến. • Ngắt kết nối động cơ thang máy khay 1, trục trặc • Vật lạ, chẳng hạn như phế liệu giấy, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay. • Lỗi đặt giấy • Quá tải giấy
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. Cảm biến giới hạn khay 1, động cơ nâng khay 1 • Kiểm tra dây nịt. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đơn vị nạp giấy 1, khay thứ nhất • Thay thế vận chuyển giấy IOB • Thay thế
 • Mã:  SC502-01
 • Mô tả: Lỗi Khay nâng thứ hai Máy phát hiện lỗi của động cơ nâng khay 2 lần liên tiếp khi khay thứ hai được nâng lên .. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tục 2 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay thứ 2, trục trặc, bụi bẩn • Ngắt kết nối động cơ nâng khay 2, trục trặc • Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và khay nâng động cơ • Lỗi đặt giấy
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. Cảm biến giới hạn khay 2, động cơ nâng khay 2 • Kiểm tra dây nịt. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đơn vị cấp giấy 2, khay thứ 2 • Thay thế vận chuyển giấy IOB • Thay thế
 • Mã số:  SC502-02
 • Mô tả: Lỗi giảm khay thứ hai Máy phát hiện lỗi của động cơ nâng khay thứ 2 5 lần liên tiếp khi khay thứ 2 bị hạ xuống. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 4 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay cấp giấy 2, trục trặc và bụi bẩn • Ngắt kết nối động cơ nâng khay 2, trục trặc • Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay • Bộ giấy lỗi • Quá tải giấy
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. Cảm biến giới hạn khay 2, động cơ nâng khay 2 • Kiểm tra dây nịt. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đơn vị cấp giấy 2, khay thứ 2 • Thay thế vận chuyển giấy IOB • Thay thế
 • Mã số:  SC503-01
 • Mô tả: Lỗi nâng Khay 3 (D694) Máy phát hiện lỗi thang máy của động cơ nâng khay cho PFU (D694) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được nhấc lên khi khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay sẽ hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Đầu nối động cơ thang máy bị ngắt kết nối • Ngắt kết nối cảm biến bị giới hạn hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển bị lỗi • Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay • Lỗi đặt giấy
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. • Thay thế động cơ nâng khay. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế cảm biến giới hạn. • Thay thế bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D694). • Thay khay. • Thay thế con lăn nạp giấy. • Thay thế cánh tay đón.
 • Mã số:  SC503-02
 • Mô tả: Lỗi Giảm Khay 3 (D694) Máy phát hiện lỗi giảm của động cơ nâng khay cho PFU (D694) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống khi khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay sẽ hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối động cơ khay bị ngắt kết nối • Ngắt cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển bị lỗi • Quá tải giấy • Vật lạ, như phế liệu giấy, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay • Lỗi đặt giấy
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. • Thay thế động cơ nâng khay. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế cảm biến giới hạn. • Thay thế bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D694). • Thay khay. • Thay thế con lăn nạp giấy. • Thay thế cánh tay đón.
 • Mã số:  SC503-11
 • Mô tả: Lỗi nâng Khay 3 (D787) Máy phát hiện lỗi thang máy của động cơ nâng khay cho PFU (D787) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được nhấc lên khi khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay sẽ hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Đầu nối động cơ thang máy bị ngắt kết nối • Ngắt kết nối cảm biến bị giới hạn hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển bị lỗi • Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay • Lỗi đặt giấy
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. • Thay thế động cơ nâng khay. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế cảm biến giới hạn. • Thay thế bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D787). • Thay khay. • Thay thế con lăn nạp giấy. • Thay thế cánh tay đón.
 • Mã số:  SC503-12
 • Mô tả: Lỗi Giảm Khay 3 (D787) Máy phát hiện lỗi giảm của động cơ nâng khay cho PFU (D787) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống khi khởi tạo máy. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi máy phát hiện lỗi 2 lần liên tiếp.)
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối động cơ khay bị ngắt kết nối • Ngắt cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển bị lỗi • Quá tải giấy • Vật lạ, như phế liệu giấy, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay • Lỗi đặt giấy
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. • Thay thế động cơ nâng khay. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế cảm biến giới hạn. • Thay thế bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D787). • Thay khay. • Thay thế con lăn nạp giấy. • Thay thế cánh tay đón.
 • Mã số:  SC503-31
 • Mô tả: Lỗi nâng Khay 3 (LCIT: D695) • Máy phát hiện lỗi thang máy của động cơ nâng khay cho LCIT (D695) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống khi khởi động máy. • Máy phát hiện lỗi thang máy của động cơ nâng khay cho LCIT (D695) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được nâng lên khi khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay sẽ hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Đầu nối động cơ khay nâng bị ngắt kết nối • Ngắt kết nối cảm biến giới hạn hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển bị lỗi • Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên phải và động cơ nâng khay. • Lỗi cài đặt giấy • Hư hỏng hoặc bỏ rơi thời gian • Rạn nứt hoặc mất thời gian • Tấm cơ sở bị hư hỏng hoặc lỗi theo chiều ngang tấm • Con lăn nạp giấy bị mất • Đòn bẩy cánh tay bị hỏng • Chất lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên phải.
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. • Thay thế động cơ nâng khay. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế cảm biến giới hạn. • Thay thế bảng điều khiển cho LCIT tùy chọn (D695). • Thay khay. • Thay thế con lăn nạp giấy. • Thay thế cánh tay đón. • Thay đai thời gian. • Thay thế ròng rọc thời gian. • Thay thế tấm đế.
 • Mã số:  SC503-32
 • Mô tả: Lỗi Giảm Khay 3 (LCIT: D695) • Máy phát hiện lỗi thang máy của động cơ nâng khay cho LCIT (D695) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống khi khởi động máy. • Máy phát hiện lỗi thang máy của động cơ nâng khay cho LCIT (D695) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được nâng lên khi khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay sẽ hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Đầu nối động cơ khay nâng bị ngắt kết nối • Giắc cảm biến giới hạn dưới bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển bị lỗi • Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên phải và động cơ nâng khay. • Lỗi cài đặt giấy • Hư hỏng hoặc tháo bỏ vành đai thời gian • Thời gian hư hỏng hoặc bỏ học ròng rọc • Tấm cơ sở bị hỏng hoặc lỗi theo chiều ngang tấm • Vật lạ, chẳng hạn như mẩu giấy, bị kẹt bên trong khay bên phải.
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. • Thay thế động cơ nâng khay. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế cảm biến giới hạn dưới. • Thay thế bảng điều khiển cho LCIT (D695). • Thay khay. • Thay đai thời gian. • Thay thế ròng rọc thời gian. • Thay thế tấm đế.
 • Mã số:  SC503-33
 • Mô tả: Lỗi nạp giấy khay giấy thứ 3 (LCIT: D695) Cả hai giới hạn trên và giới hạn dưới phát hiện tấm đế 3 lần liên tiếp tại khởi tạo của máy. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi liên tục 2 lần hoặc ít hơn.)
 • Nguyên nhân: • Quá tải giấy • Lỗi cài đặt giấy • Khai thác bộ cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng • Nịt cảm biến giới hạn dưới bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển bị lỗi • Vật lạ, như mẩu giấy, bị kẹt bên trong khay bên phải.
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại giấy. • Loại bỏ vật chất lạ. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế cảm biến giới hạn. • Thay thế cảm biến giới hạn dưới. • Thay thế bảng điều khiển cho LCIT (D695).
 • Mã số:  SC531-00
 • Mô tả: Phát triển mang quạt làm mát khóa. Trong trạng thái ON động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu tín hiệu khóa không được thu thập liên tục 50 lần.
 • Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế quạt làm mát ổ trục phát triển • Đặt lại đầu nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế IOB.
 • Mã số:  SC533-00
 • Mô tả: Khóa quạt làm mát PSU. Trong trạng thái ON động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu tín hiệu khóa không được thu thập liên tục 50 lần.
 • Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế quạt làm mát ổ trục phát triển. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế IOB.
 • Mã số:  SC533-01
 • Mô tả: Quạt làm mát phát triển mang Trong trạng thái ON động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu tín hiệu khóa không được thu thập liên tục 50 lần.
 • Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế quạt làm mát ổ trục phát triển. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế IOB.
 • Mã số:  SC534-00
 • Mô tả: Quạt hút phát triển. Trong trạng thái ON động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu tín hiệu khóa không được thu thập liên tục 50 lần.
 • Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế quạt hút phát triển. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế IOB.
 • Mã số:  SC535-00
 • Mô tả: Khóa thoát quạt làm mát bằng giấy Trong trạng thái ON động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100msec. Nếu tín hiệu khóa không được thu thập liên tục 50 lần.
 • Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế quạt làm mát thoát giấy. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế IOB.
 • Mã số:  SC540-00
 • Mô tả: Fusing / paper Exit Motor: Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra tín hiệu khóa cho 2 giây, mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.
 • Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi • Kết nối bị ngắt kết nối • Khai thác bị hỏng • IOB bị lỗi • Mô-men xoắn đơn vị tăng
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế động cơ thoát ra giấy / chảy ra giấy. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế dây nịt. • Thay thế IOB.
 • Mã số:  SC541-01
 • Mô tả: Fusing Central Thermopile Disconnection Dưới một nhiệt độ được xác định trước (hoặc dưới CB) được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục. Tần số phát hiện: 10 lần hoặc hơn.
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối • Ngắt kết nối
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đầu nối.
 • Mã số:  SC541-02
 • Mô tả: Ngắt kết nối cảm biến trung tâm NC 3ED – 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục (trung tâm cảm biến NC: phát hiện và bù lỗi NC: phát hiện và bù). Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần hoặc hơn.
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối cảm biến NC • Ngắt kết nối
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại cảm biến NC. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đầu nối.
 • Mã số:  SC541-03
 • Mô tả: Bộ cảm biến trung tâm NC Ngắn mạch Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0.041V) được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần hoặc hơn.
 • Nguyên nhân: • Mạch ngắn NC • Ngắt kết nối
 • Biện pháp khắc phục: • Đặt lại cảm biến NC. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đầu nối.
 • Mã số:  SC542-02
 • Mô tả: Fusing Central Thermopile Không Nạp lại Khi nhiệt độ trung tâm nung chảy không đạt được nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tiếp.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt / phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được hay không.
 • Mã số:  SC542-03
 • Mô tả: Fusing Central Thermopile Không Nạp lại Khi nhiệt độ trung tâm nung chảy không đạt đến nhiệt độ cho phép của tải lại nhiệt trung tâm cho các giây được chỉ định liên tục.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt / phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được hay không.
 • Mã số:  SC542-05
 • Mô tả: Fusing Central Thermopile Không Nạp lại (Điện áp Thấp) Khi nhiệt độ trung tâm nung chảy không đạt được nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tiếp.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt / phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được hay không.
 • Mã số:  SC542-06
 • Mô tả: Fusing Central Thermopile Không Nạp lại (Điện áp Thấp) Khi nhiệt độ trung tâm nung chảy không đạt đến nhiệt độ cho phép của tải lại nhiệt trung tâm cho các giây được chỉ định liên tục.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt / phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được hay không.
 • Mã số:  SC543-00
 • Mô tả: Fusing Central Thermopile High Temperature Detection (Phần mềm) Khi nhiệt độ trung tâm nung chảy phát hiện nhiệt độ định trước hoặc cao hơn cho các giây được chỉ định liên tục. Khoảng thời gian phát hiện 100ms, số phát hiện: 10 lần hoặc hơn.
 • Nguyên nhân: • Mạch ngắn Triac • Bảng IOB bị lỗi • Ban BCU bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế bảng IOB. • Thay thế bảng BCU. • Thay thế thiết bị nung chảy. Bàn SC: SC5xx (Nạp ​​giấy và nung chảy)
 • Mã số:  SC544-01
 • Mô tả: nung chảy phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) (lỗi nhiệt độ trung tâm nhiệt độ cao) trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: • Triac bị lỗi (đoản mạch) • Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Hệ thống sưởi trung tâm thermopile bị lỗi • Phần mềm điều khiển nung chảy: ngoài tầm kiểm soát
 • Biện pháp khắc phục: • Nếu triac bị lỗi, hãy thay thế bo mạch cấp nguồn AC. • Nếu cần, thay thế BCU hoặc sưởi ấm trung tâm.
 • Mã số:  SC544-02
 • Mô tả: nung chảy nhiệt độ cao phát hiện (phần cứng) (không tiếp xúc thermistor nhiệt độ cao lỗi) trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: • Triac bị lỗi (đoản mạch) • Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Hệ thống sưởi trung tâm thermopile bị lỗi • Phần mềm điều khiển nung chảy: ngoài tầm kiểm soát
 • Biện pháp khắc phục: • Gắn bộ phận nung chảy mới, sau đó chạy SP-5-810-002. • Nếu triac bị lỗi, hãy thay thế bo mạch cấp nguồn AC. • Nếu cần, thay thế BCU hoặc cảm biến Fusing central NC.
 • Mã số:  SC545-01
 • Mô tả: nung nóng các lò sưởi trung tâm liên tục nhiệt Sau khi đợi hết công suất trong hơn vài giây được chỉ định liên tục, không được phát hiện trong vài giây được chỉ định. • Điểm bắt đầu đo (Sau khi nạp nóng, sau khi xoay hoàn thành) bên dưới nhiệt độ dự phòng (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi yêu cầu nóng lên là cấp. • Điều kiện dừng đo lường Xoay bắt đầu do tín hiệu in trong khi đo hoặc khác. • Nhiệm vụ gia nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0% bị loại trừ.
 • Nguyên nhân: • Biến dạng nhiệt / phao nổi • Ngắt kết nối nóng • Sau khi thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá cao hoạt động
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế điện trở nhiệt. • Thay thế đèn nung chảy. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC545-05
 • Mô tả: nung nóng trung tâm liên tục nhiệt (điện áp thấp)
 • Nguyên nhân: Điện áp thấp
 • Biện pháp khắc phục:
 • Mã số:  SC547-01
 • Mô tả: Zero cross Error (tiếp điểm tiếp xúc hàn) Trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: • Fusing relay fault (tiếp xúc hàn) • Fusing relay circuit circuit fault
 • Biện pháp khắc phục: • TẮT công tắc nguồn điện chính ON / ON • Nếu rơle nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bảng điều khiển, và thay thế dây nịt và bảng nếu cần.
 • Mã số:  SC547-02
 • Mô tả: Lỗi không qua (lỗi tiếp điểm relay) Trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: • Fusing relay damage (liên hệ mở) • Fusing relay circuit circuit fault • PSU fuse (24VS) blowout
 • Biện pháp khắc phục: • TẮT nguồn BẬT / TẮT nguồn chính. • Nếu rơle nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bảng điều khiển, và thay thế dây nịt và bảng nếu cần. • Nếu cầu chì PSU (24VS) thổi ra, hãy thay thế cầu chì.
 • Mã số:  SC547-03
 • Mô tả: Lỗi chéo không (lỗi tần số thấp) Trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: Tần số bất ổn của đường dây điện thương mại
 • Biện pháp khắc phục: • TẮT nguồn BẬT / TẮT nguồn chính. • Kiểm tra nguồn điện. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bảng điều khiển, và thay thế dây nịt và bảng nếu cần.
 • Mã số:  SC551-01
 • Mô tả: Fusing Edge Thermopile Disconnection Khi nhiệt độ cạnh nung chảy phát hiện nhiệt độ định trước hoặc ít hơn cho các giây được chỉ định liên tiếp.
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối Thermopile • Kết nối bị ngắt kết nối
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đầu nối. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC551-02
 • Mô tả: Ngắt kết nối cảm biến NC 3ED – 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục (trung tâm cảm biến NC: phát hiện và bù lỗi NC: phát hiện và bù). Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần hoặc hơn.
 • Nguyên nhân: • Ngắt kết nối cảm biến NC • Ngắt kết nối
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế bộ cảm biến NC. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đầu nối. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC551-03
 • Mô tả: Cảm biến Edge NC Ngắn mạch Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0.041V) được phát hiện liên tục trong vài giây nhất định. Khoảng thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện: 10 lần hoặc hơn.
 • Nguyên nhân: • Mạch cảm biến NC • Ngắt kết nối
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế bộ cảm biến NC. • Đặt lại trình kết nối. • Thay thế đầu nối. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC552-02
 • Mô tả: Fusing Edge Thermopile Không Nạp lại Khi nhiệt kế cạnh nung chảy không đạt được nhiệt độ định trước cho các giây được chỉ định liên tục.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt, phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC552-03
 • Mô tả: Fusing Edge Thermopile Không Nạp lại nhiệt độ cho phép gia nhiệt tải lại không đạt được sau khi gia nhiệt 1 ON cho các giây được chỉ định.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt, phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC552-05
 • Mô tả: Fusing Edge Thermopile Không Nạp lại (Điện áp Thấp) Khi nhiệt độ cạnh nung chảy không đạt được nhiệt độ định trước cho các giây được chỉ định liên tục.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt, phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC552-06
 • Mô tả: Fusing Edge Thermopile Không Nạp lại (Điện áp Thấp) Khi nhiệt độ cạnh nung chảy không đạt đến nhiệt độ cho phép của tải nhiệt cạnh cho các giây được chỉ định liên tục.
 • Nguyên nhân: • Bụi bẩn ống kính Thermopile • Sửa đổi nhiệt, phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ quá mức
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế các thermopile. • Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC553-00
 • Mô tả: nung chảy End Thermopile Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm) Trên một nhiệt độ định trước được phát hiện trong vài giây xác định liên tục. Khoảng thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần hoặc hơn.
 • Nguyên nhân: • Mạch ngắn Triac • Lỗi IOB • BCU bị lỗi
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế IOB. • Thay thế BCU. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC554-01
 • Mô tả: nung chảy End Thermopile Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) Trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: • Triac bị lỗi (đoản mạch) • Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Bộ phận làm nóng cạnh nhiệt có lỗi • Phần mềm điều khiển nung chảy: ngoài tầm kiểm soát
 • Biện pháp khắc phục: • Nếu triac bị lỗi, hãy thay thế bo mạch cấp nguồn AC. • Nếu cần thiết, hãy thay thế BCU hoặc thermopile cạnh nóng.
 • Mã số:  SC554-02
 • Mô tả: nung chảy End NC Sensor Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) Trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: • Triac bị lỗi (đoản mạch) • Bộ điều khiển động cơ bị lỗi • Bộ phận làm nóng cạnh nhiệt có lỗi • Phần mềm điều khiển nung chảy: ngoài tầm kiểm soát
 • Biện pháp khắc phục: • Gắn bộ phận nung chảy mới, sau đó chạy SP-5-810-002. • Nếu cần, thay thế cảm biến BCU hoặc Fusing edge NC.
 • Mã số:  SC555-01
 • Mô tả: nung chảy nhiệt độ nóng liên tục. Sau khi đợi hết công suất trong hơn một giây được chỉ định liên tục, không được phát hiện trong vài giây được chỉ định. • Điểm bắt đầu đo (Sau khi nạp nóng, sau khi xoay hoàn thành) bên dưới nhiệt độ dự phòng (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi yêu cầu nóng lên là cấp. • Điều kiện dừng đo lường Xoay bắt đầu do tín hiệu in trong khi đo hoặc khác • Nhiệm vụ gia nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0% bị loại trừ
 • Nguyên nhân: • Biến dạng Thermistor / phao • Ngắt kết nối nóng • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ dư thừa
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế điện trở nhiệt. • Thay thế đèn nung chảy. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC555-05
 • Mô tả: nung chảy cạnh nóng liên tục nhiệt (điện áp thấp). Sau khi đợi hết công suất trong hơn một giây được chỉ định liên tục, không được phát hiện trong vài giây được chỉ định. • Điểm bắt đầu đo (Sau khi nạp nóng, sau khi xoay hoàn thành) bên dưới nhiệt độ dự phòng (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi yêu cầu nóng lên là cấp. • Điều kiện dừng đo lường Xoay bắt đầu do tín hiệu in trong khi đo hoặc khác • Nhiệm vụ gia nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0% bị loại trừ
 • Nguyên nhân: • Biến dạng Thermistor / phao • Ngắt kết nối nóng • Sau khi hoạt động của thiết bị phòng chống tăng nhiệt độ dư thừa
 • Biện pháp khắc phục: • Thay thế điện trở nhiệt. • Thay thế đèn nung chảy. • Thay thế thiết bị nung chảy.
 • Mã số:  SC557-00
 • Mô tả: Zero Cross Frequency Exceeded Trong trường hợp có lỗi
 • Nguyên nhân: Tần số bất ổn của dòng điện thương mại / Tiếng ồn
 • Biện pháp khắc phục:
 • Mã số:  SC559-00
 • Sự miêu tả:Nung chảy Jam phát hiện trong 3 lần liên tục nung mứt (không đạt được cảm biến thoát chảy ra) được phát hiện trong 3 lần liên tiếp. • Các điều kiện phát hiện Hiển thị SC559-00 tại thời điểm tích hợp bộ đếm mỗi lần nung chảy kẹt, trở thành giá trị bộ đếm mứt nung chảy = 3. Giá trị bộ đếm được giữ lại mà không bị kẹt cũng được đặt lại bằng TẮT / BẬT nguồn điện. • Điều khiển ON / OFF Và bật ON / OFF là SC này, mặc định được đặt thành OFF, sau đó ON tại thời điểm yêu cầu của khách hàng. SP1-142-001 0: OFF (mặc định), 1: ON (Cài đặt tại thời điểm yêu cầu của khách hàng) • Điều kiện đặt lại bộ đếm xảy ra kẹt giấy 1. Thoát giấy thông thường trong quá trình kẹt liên tục này, bộ đếm kẹt sấy được đặt lại . 2. Khi “1” được đổi thành “0” SP1-142-001, để đặt lại bộ đếm kẹt giấy (SP9-912-001). 3. Khi sau khi hiển thị SC559,
 • Nguyên nhân: Sấy giấy kẹt đơn vị
 • Biện pháp khắc phục: Gỡ bỏ mứt.

https://4tk88.org/

https://4tk88.app/

https://thienhabet1.org/

https://thienhabet1.com/